Polityka Prywatności

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w i8i.pl jest przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, wynikających z ustaw i rozporządzeń w tym:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.,
  • Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.

Niniejsze Zasady, mają na celu przedstawienie jednoznacznych informacji dotyczących sposobu zbierania, gromadzenia i identyfikowania danych osobowych. Opisują również sposób, w jaki firma i8i.pl Daniel Fiodor chroni prywatność Uczestników.

Choć niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych administrowanych przez Firmę, każda z nich została powołana dla innych celów i posiada różne funkcje. Jeżeli dodatkowe lub inne ujawnienia wymagane są w przypadku określonej witryny internetowej, Firma wskaże zakres takich ujawnień w samej witrynie lub w odrębnej deklaracjach prywatności witryny sieci Web, umieszczonej w takiej witrynie. Każde takie indywidualne ujawnienia prywatności witryny sieci Web uzupełniają i modyfikują niniejsze Zasady, jednak tylko w odniesieniu do witryny internetowej Firmy, w której zostaną umieszczone.

Korzystając z witryn internetowych Firmy lub przekazując dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich stosownych Politykach Dodatkowych, obowiązujących na poziomie konkretnej witryny sieci Web.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności (oraz we wszelkich stosownych Politykach Dodatkowych), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z nich.

Zakres udostępniania informacji o Uczestniku

Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne, dotyczące głównie oglądalności witryn i nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.

Firma przechowuje zgromadzone dane osobowe, dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie Uczestnik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom niezapowiedzianych wiadomości oraz możliwość okresowych kontaktów z Uczestnikami w imieniu własnym, jak również Firm Partnerskich, niekomercyjnych informacji oraz określonych ofert, które mogą być interesujące dla Uczestnika.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych na poszczególnych witrynach internetowych Firmy, klikając odpowiednie łącze lub pisząc na adres i8i.pl Daniel Fiodor; 43-300 Bielsko-Biała; ul. Leszczyńska 33/12; NIP: 646 247 42 50. Baza danych osobowych hostowana jest przez 1and1.pl

W jaki sposób gromadzimy informacje, na temat naszych Uczestników:

Informacje na temat Uczestników, Firma pozyskuje głownie poprzez formularze na stronie, formularze wewnętrzne, procedury rejestracyjne związane z zakresem działalności i8i, uczestnictwo w imprezach, w których występują elementy identyfikacyjne i8i, seminariach oraz akcjach organizowanych i propagujących i8i, grupy i organizacje branżowe, publikacje, komunikacje bezpośrednią i bezpośrednią.

Informacje przesyłane przez przeglądarkę sieci Web Uczestnika oraz zawarte logach

W zakres gromadzonych przez Firmę informacji przesyłanych automatycznie przez przeglądarkę wchodzą zwykle: adres IP providera internetowego Uczestnika, nazwa systemu operacyjnego Uczestnika (taką jak Macintosh® lub Windows®) oraz nazwa i wersję przeglądarki (taką jak Internet Explorer® lub Netscape®). Na podstawie analizy logów dostępowych znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Uczestnika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony https://www.i8i.pl nastąpiło przez odnośnik. Informacje te nie pozwalają na osobistą identyfikację Uczestnika i Firma korzysta z nich w celu stworzenia danych statystycznych pomagających rozwijać witryny oraz czynić je bardziej kompatybilnymi z technologiami stosowanymi przez Uczestników.

Informacje gromadzone poprzez umieszczenie „cookie” w komputerze Uczestnika

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Uczestników witryn Firmy, używamy tzw. cookies, tj. identyfikatorów, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Uczestnika, umożliwiając identyfikację Uczestnika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin.

Wszystkie witryny internetowe Firmy korzystają z “sesyjnych Cookie”, czyli plików służących oznaczeniu komputera Uczestnika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do witryn Firmy. Sesyjne cookie nie identyfikują Uczestnika osobiście i wygasają po zamknięciu przeglądarki i umożliwiając Firmie stworzenie danych statystycznych o ruchu Uczestnika i korzystaniu przez niego z poszczególnych witryn.

Niektóre witryny internetowe Firmy korzystają także z “trwałych cookie”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki i pozostają w komputerze Uczestnika do czasu ich usunięcia. Przypisując komputerowi Uczestnika jednoznaczny identyfikator, Firma jest w stanie stworzyć bazę danych poprzednich wyborów i preferencji Uczestnika, a w sytuacjach, w których takie określenie wyborów i preferencji jest ponownie wymagane, Firma jest w stanie zapewnić je w sposób automatyczny, oszczędzając Uczestnikowi czasu i wysiłków.

Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby Uczestnik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Uczestnik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik. Uczestnik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może spowodować, to utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług witryn Firmy.

Informacje, które Uczestnik przekazuje w sposób świadomy i dobrowolny

Firma gromadzi informacje, które Uczestnik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z witryn internetowych Firmy. Przykładem takich działań jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zapisanie się do biuletynów, uczestnictwo w forach, czatach itp. W wielu przypadkach informacje te mają charakter danych osobowych.

Firma korzysta z uzyskanych informacji jedynie w sposób niezbędny do prawidłowej realizacji celu, dla których podlegają przekazaniu. Jednocześnie Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z gromadzonych informacji dla różnorodnych celów związanych z profilem działalności, zapobieganiu oszustwom, badaniom rynku, usprawnienia oferowanych produktów i usług oraz przekazywaniu Uczestnikowi informacji oraz ofert, które w jej opinii mogą być interesujące dla Uczestnika. Po usunięciu wszelkich danych umożliwiających osobistą identyfikację, Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania reszty danych dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania danych udostępnianych, przekazywanych lub/i przechowywanych. Firma zastrzega sobie jednak prawo do osobistej weryfikacji danych osobowych oraz kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Uczestników.

Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Firma zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Społeczności. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Uczestników odwiedzających strony, a ich zakres określa każdy Uczestnik indywidualnie w osobistym panelu zarządzania profilem. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w witrynach bądź serwisach Firmy przez Uczestnika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji i może swobodnie kopiować, odtwarzać, włączać do innych materiałów i rozpowszechniać bądź wykorzystywać tego typu informacje, według własnego uznania. Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.

Zabronione treści

Na witrynach Firmy zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną.

Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się, do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania, pornografii i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody autora, a także środków naruszających bezpieczeństwo witryn Firmy, wniosków lub reklam, propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego, prywatnej informacji dotyczącej dowolnej osoby, informacji obejmującej numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne , podwójne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji, wysyłania, ładowania, przechowywania, sprzedaży lub rozpowszechniania innych obraźliwych treści, jakie według własnego uznania uzna Firma.

Prawa autorskie

Zawarte w witrynach Firmy wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Nie mogą być wykorzystywane na innych witrynach, a dokładny zakres ich używalności określają poszczególne Regulaminy.

Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku istniejącą umową z i8i, prosimy o kontakt.

Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji na witrynach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Uczestnika o posiadaniu praw autorskich bądź dysponowania wyłącznym prawem oraz licencją do danych treści. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Uczestnicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy, przechowywanie i wykorzystywanie w nieograniczonym czasie oraz bezwarunkowo cedują prawa autorskie na Firmę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Uczestnika przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza kontrolą Firmy.

Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z witryn Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.

Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane w serwisie porady, wiedza oraz informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Dzieci i rodzice

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w żadnych listach dyskusyjnych, konkursach, nie mogą publikować wiadomości ani żadnych informacji na jakiejkolwiek z witryn lub serwisów Firmy bez zgody i poręczenia opiekuna prawnego. Firma świadomie nie namawia ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym do prawidłowej obsługi Uczestnika.

Jeżeli dziecko Uczestnika przekaże dane osobowe, a Uczestnik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić, korzystając z mechanizmów dostępnych w poszczególnych witrynach internetowych.

Linki do innych stron internetowych

Na witrynach Firmy Uczestnik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Firma zachęca Uczestników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Uczestnik może zamieścić łącze do witryn i serwisów Firmy, o ile w takim łączu nie będzie znajdować się informacja niezgodna z postawieniami Regulaminu.

Zmiany w niniejszych Zasadach i naszych Deklaracjach prywatności

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój witryn Firmy mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, dlatego Firma będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.

Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Polityki Prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej Firmy. Zalecamy regularne przeglądanie Polityki Prywatności, w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone zmiany. Dzięki temu Uczestnicy zawsze będą wiedzieć, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób i kiedy je ujawniamy. Nieprzerwane korzystanie z witryn i serwisów Firmy oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Kontakt

W przypadku pytań Uczestników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisów Firmy, czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: bok@i8i.pl.